Hromadná pripomienka

Účelom tejto hromadnej pripomienky, ktorú považujeme za zásadnú v celom rozsahu, je vyjadriť verejný nesúhlas širokej verejnosti s návrhom novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v časti experimentálne overovanie a to:

 • rodičov, ktorí požadujú naplnenie ústavného práva svojich detí na vzdelanie v inovatívnych školách bez ohľadu na zriaďovateľa a ich slobodnú prípravu na povolanie, ako aj svojho práva na výchovu detí v súlade s  vlastným filozofickým presvedčením, to všetko aj prostredníctvom reálnej dostupnosti inovatívnych vzdelávacích programov, vytvárajúcich alternatívu ku štátnemu vzdelávaciemu programu v slovenskom školskom systéme,
 • inovatívnych škôl – ich učiteľov, riaditeľov a zriaďovateľov, ktorí majú záujem o zmysluplnú inováciu slovenského školstva, vychádzajúcu z ich profesionálnych znalostí a praktických skúsenosti, vytvárajúcu v prvom rade podmienky pre vyvážený rozvoj všetkých stránok osobnosti každého jedného dieťaťa a rozvinutie jeho jedinečných individuálnych schopnosti prostredníctvom vytvárania tomuto cieľu primeraného modelu výchovy, vzdelávania a riadenia školy ako i jeho organizačného zabezpečenia a to všetko z vlastnej iniciatívy,
 • odborných garantov, ktorým záleží na neustálom zdokonaľovaní procesu výchovy a vzdelávania podľa najnovších výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja prostredníctvom slobodnej a úzkej spolupráce so školami, ktoré majú skutočný záujem o inovácie za podmienky, že sloboda ich vedeckého bádania nebude protiústavne ohrozená,
 • všetkých ostatných fyzických a právnických osôb, priaznivcov a podporovateľov slobodného, zodpovedného a odborného zavádzania inovácií do slovenského školstva, založeného na transparentnom prístupe štátnych orgánov k tejto téme, ako aj na partnerstve všetkých aktérov so zámerom chrániť najlepší záujem detí a tým i celej spoločnosti na Slovensku

a tak zabrániť tomu, aby bolo experimentálne overovanie ako jediný zákonný spôsob slobodného a zároveň odborného zavádzania inovácii do slovenského školstva centralizované výlučne do rúk Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré ani v súčasnosti pri decentralizovanej právnej úprave nepreukázalo dostatočnú kompetenciu na odborné a transparentné zvládnutie tejto témy, v dôsledku čoho nie sú verejnosti prístupné informácie o predmetoch uskutočnených experimentálnych overovaní, o ich priebehu ani záveroch a ani o uplatnení ich výsledkov napriek tomu, že do tohto procesu bolo od roku 1993 vložené veľké úsilie i čas učiteľov, riaditeľov, zriaďovateľov škôl a školských zariadení, odborných garantov rovnako ako i veľké množstvo verejných či súkromných financií.

Predkladatelia tejto hromadnej pripomienky navrhujú neschváliť návrh novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti experimentálne overovanie (ďalej len „novela“), nakoľko novela vôbec nezodpovedá princípom slobody, zodpovednosti, odbornosti, partnerstva a transparentnosti a nevytvára  priestor na to, aby bol proces výchovy a vzdelávania zdokonaľovaný podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja, ale len na to, aby bol netransparentne neodborne politicky ovplyvňovaný.

Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že ministerstvo ako správny orgán v zmysle ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je povinné uplatňovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov aj pri súčasnom znení návrhu novely minimálne v rozsahu základných zásad správneho konania v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. (napríklad zásady úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, práva účastníkov na účinnú obhajobu svojich práv a záujmov a vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a pod.), na aplikáciu ktorých však vôbec nie sú v novele vytvorené podmienky.

Namietané nedostatky textu návrhu novely navrhujeme odstrániť odbornou diskusiou o novom návrhu znenia § 14 zákona č. 245/2008 Z.z. v zmysle zásadnej pripomienky Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska.

 1. K čl. I bod 1 k § 14 ods. 1 máme nasledovné odôvodnené výhrady:
 2. Ministerstvo školstva chce riadiť experimentálne overovanie len v súlade s existujúcimi cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania, čím vylučuje možnosť experimentálne overovať i nové ciele a princípy výchovy a vzdelávania, ktoré môže byť potrebné experimentálne overiť napríklad na základe nových výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja.
 3. Text novely zúžil predmet overovania výlučne na overovanie výchovno-vzdelávacieho programu školy a školského zariadenia, foriem a organizácie výchovy a vzdelávania, čím na jednej strane vytvoril priestor na overovanie neprenosného školského vzdelávacieho programu jednej školy (čo je i v priamom rozpore s dôvodovou správou k novele, ktorá mala v úmysle odstrániť možnosť exkluzívneho overovania neprenosného programu pre jednu školu ako iniciátora experimentálneho overovania) a na druhej strane vylúčil možnosť overovania ďalších potrebných tém, akými sú najmä alternatívne výchovno-vzdelávacie programy škôl a školských zariadení, zahraničné výchovno-vzdelávacie modely príp. ich transformácia na podmienky škôl a školských zariadení v Slovenskej republike, vzdelávacie a výchovné štandardy, plány a osnovy alebo ich časť, pedagogická a iná dokumentácia alebo ich časť, učebnice, učebné texty a pracovné zošity, metódy a prostriedky výchovy a vzdelávania, koncepcia práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, formy a prostriedky hodnotenia a klasifikácie žiakov či spôsob riadenia škôl a školských zariadení a podobne.
 4. Text novely pri konaní ministerstva používa termíny „vyhlasuje“ a „riadi“ v snahe obísť režim správneho konania, ktorý jediný môže zabezpečiť transparentnosť celého procesu experimentálneho overovania. Novela centralizuje vyhlasovanie a riadenie experimentálneho overovania výlučne do rúk ministerstva bez stanovenia ďalších transparentných zákonných kritérií pre  rozhodovanie ministerstva o vyhlasovaní experimentálneho overovania alebo jeho priebehu, pod vplyvom takejto právnej úpravy môže v praxi dôjsť k svojvôli ministerstva vo forme bezdôvodného odmietnutia návrhu na experimentálne overovanie, ktoré by mohlo byť pre potreby slovenského školstva dôležité, k realizovaniu nepotrebných experimentálnych overovaní  alebo k netransparentnému zasahovaniu do priebehu experimentálnych overovaní a to bez nevyhnutnosti takýto postup zo strany ministerstva zdôvodniť, čo je v rozpore  so základnými princípmi európskeho správneho práva o dobrej verejnej správe, najmä s princípom viazanosti právom, právnej istoty, transparentnosti, nezneužívania voľnej úvahy, predvídateľnosti postupu orgánu verejnej moci, rovného zaobchádzania, vylúčenia diskriminácie, objektivity a nestrannosti, legitímnych očakávaní, primeranosti, a zodpovednosti správnych orgánov. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že v dobe, keď slovenské školstvo potrebuje odborné zavádzanie efektívnych inovácií zvyšujúcich kvalitu školstva, vychádzajúc z najnovších poznatkov vedy a z potrieb praxe,  je určovanie cieľov, predmetu i hodnotenia experimentálneho overovania touto novelou centralizované výlučne do rúk ministerstva, ktoré doposiaľ v praxi nepreukázalo odbornosť v oblasti inovatívnych metód a foriem výučby, uplatnenie výsledkov mnohých experimentov bolo bez odborného alebo iného zdôvodnenia zamietnuté alebo zredukované napriek pozitívnemu odbornému stanovisku Štátneho pedagogického ústavu. Všetky tieto fakty poukazujú na skutočnosť, že ministerstvo v súčasnosti nevie zabezpečiť zvládnutie „odbornej úlohy“ v zmysle proklamovanej dôvodovej správy k novele.
 5. V prípade experimentálneho overovania nového odboru vzdelávania na strednej odbornej škole pripúšťa ministerstvo podnet na experimentálne overovanie nového odboru vzdelávania výlučne zo strany stavovskej organizácie alebo vecne príslušného ministerstva z dôvodu, že iba organizácie sveta práce a príslušné orgány štátnej správy vedia objektívne zhodnotiť potreby a požiadavky trhu práce a zadefinovať požiadavky na nové odbory vzdelávania, čo na jednej strane nie je pravda a na druhej strane ani nekorešponduje so samotným cieľom experimentálneho overovania prinášať inovácie do slovenského školstva. Návrh novely je taktiež v rozpore s § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z., podľa ktorého návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie predkladá rade školy na vyjadrenie a zriaďovateľovi školy na schválenie riaditeľ.
 6. K čl. I bod 1 k § 14 ods. 2 máme nasledovné odôvodnené výhrady:

Text novely pri konaní ministerstva opäť používa termíny „vyhlasuje“ a „riadi“ v snahe obísť režim správneho konania, ktorý je premietnutím ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu (Článok 46 Ústavy Slovenskej republiky), schopným zabezpečiť hájenie i ďalších ústavných práv zákonných zástupcov i školy, ako aj transparentnosť celého procesu experimentálneho overovania. Toto ustanovenie navyše vstupuje i do zákonných kompetencií zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov škôl a školských zariadení a rád škôl spolurozhodovať o základných otázkach života školy a školského zariadenia v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z., čo v zmysle legislatívnych pravidiel narúša konzistentnosť právneho poriadku Slovenskej republiky. Vzhľadom na chýbajúcu podmienku súhlasu školy a školského zariadenia, ich zriaďovateľa, riaditeľa, rady školy či zákonných zástupcov detí s vyhlásením experimentálneho overovania v školách a školských zariadeniach poukazujeme na rozpor s ústavnou zásadou, že nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá (Článok 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky), že povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd, pričom medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom (Článok 13 ods. 1 písm. a) a Článok 13 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky), na zásah do Ústavou Slovenskej republiky garantovanej slobody myslenia (Článok 24 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), práva rodičov rozhodovať o výchove detí (Článok 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky), práva škôl na zákonom určené podmienky vyučovania (Článok 42 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky) a slobody vedeckého bádania (Článok 43 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky).

III. K čl. I bod 1 k § 14 ods. 3 máme nasledovné odôvodnené výhrady:

Text novely pri konaní ministerstva opäť používa termín „vyhlásenie experimentálneho overovania“ v snahe obísť režim správneho konania, ktorý je jediným účinným priestorom pre poskytnutie ochrany Ústavou Slovenskej republiky garantovaným právam a pre zabezpečenie transparentnosti procesu povoľovania experimentálneho overovania v jednotlivých prípadoch.

 1. K čl. I bod 1 k § 14 ods. 4 máme nasledovné odôvodnené výhrady:

V texte návrhu novely sa v rozpore s legislatívnymi pravidlami  objavuje v právnej terminológii v rámci výkonu verejnej moci neustálený a teda nový pojem „poverenia“ bez zrozumiteľného popisu procesu „poverovania“ v praxi. Súčasná formulácia textu je vzhľadom k chýbajúcej podmienke súhlasu poverených škôl a garantov v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, keďže predložená novela zákona upravuje mocenské poverenie školy a garanta zo strany ministerstva bez ohľadu na ich vôľu. V tejto súvislosti opätovne poukazujeme na nezabezpečenie práva na súdnu a  inú právnu ochranu formou správneho konania (Článok 46 Ústavy Slovenskej republiky), ktorá by poskytla ochranu i iným ústavou garantovaným právam pomenovaným v bode II tejto pripomienky.

 1. K čl. I bod 1 k § 14 ods. 5 máme nasledovné odôvodnené výhrady:

Navrhovaný text novely vyžaduje súhlas zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia až v štádiu po „poverení“ a len v súvislosti s uzatvorením dohody s odborným garantom (t.j. nie v súvislosti so samotným experimentálnym overovaním), čo v rozpore s legislatívnymi pravidlami zasahuje do konzistentnosti právnej úpravy vzhľadom na oprávnenia zriaďovateľa schvaľovať zásadné otázky života školy a školského zariadenia v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z., pričom vôbec nerieši súhlas rád školy,  riaditeľa ani zákonných zástupcov. Proces schvaľovania dohody medzi školou, zriaďovateľom a  garantom nie je opätovne zastrešený správnym konaním, v dôsledku čoho nie je zrozumiteľné, na základe akých kritérií bude ministerstvo rozhodovať o schválení dohody a nie je zrejmá ani možnosť využitia opravného prostriedku v prípade, že by dohoda zo strany ministerstva schválená bez bližšieho zdôvodnenia nebola. Taktiež dochádza k nezrozumiteľným duplicitám medzi rámcom určeným ministerstvom a dohodou medzi garantom, školou a zriaďovateľom napr. v súvislosti s časovým rámcom overovania, predmetom/vecným rozsahom overovania, metodikou/spôsobom hodnotenia overovania, text novely v dôsledku uvedeného nespĺňa základné požiadavky kladené na zákon.

 1. K čl. I bod 1 k § 14 ods. 6 máme nasledovné odôvodnené výhrady:

Text návrhu novely opätovne používa pojem „zverejní“ v snahe obísť režim správneho konania, ktoré je jediné schopné zabezpečiť transparentnosť procesu rozhodovania o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania v jednotlivých prípadoch a rovnako i právo účastníkov konania na preskúmanie rozhodnutia v rámci efektívneho realizovania ústavného práva na súdnu a inú právnu ochranu priamo pred orgánom, ktorý rozhodnutie vydal, bez zbytočného zaťažovania súdneho systému. Znením novely sa vynecháva najdôležitejšie štádium celého procesu experimentálneho overovania – rozhodovanie o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania – zavádza sa opäť nový právny pojem akýchsi „správ“, pričom zo zákona nie je vôbec zrejmé, kto bude ich autorom a či tento autor správ bude vôbec spôsobilý vo všetkých súvislostiach zhodnotiť všetky aspekty prínosov experimentálneho overovania v právnej, ekonomickej i odbornej  rovine a tiež zabezpečiť ich reálne uvedenie do praxe napríklad v prípade nevyhnutných legislatívnych úprav, dopadu na verejné financie alebo v nadväznosti na zabezpečenie potrebných licencií v rámci Slovenska alebo mimo hraníc Slovenskej republiky. Taktiež v novele úplne absentuje časový údaj na zverejnenie správ ministerstvom, takže sa môže opakovať situácia, v ktorej je Slovenská republika dnes, keď výsledky experimentálnych overovaní neslúžia ako zdroj inovácie, ale po uplynutí 10 rokov končia v súlade s registratúrnymi predpismi ministerstva v štátnom archíve. Pod vplyvom takejto právnej úpravy experimentálneho overovania nedôjde k naplneniu cieľa experimentálneho overovania v podobe efektívneho zavádzania tak potrebných inovácií do slovenského školstva. Rovnako absentuje zákonná informácia o tom, kto vypracúva záverečné hodnotenie a tiež právna úprava ochrany autorských práv.