SPOLUPRÁCA – OCEŇOVANIE RÔZNORODOSTI – DISKUSIA – PRE ZÁKONY a PRAX – ROZHODNUTIA VO VZDELÁVANÍ V ZÁUJME DETÍ

 

Naša vízia: Vzdelávajme o živote, zo života a pre život!

Projekt Deti nepočkajú!

V rámci projektu „Deti nepočkajú“ zosieťujeme rôznych aktérov nielen na Slovensku ale aj našich partnerov na Islande, Fínsku a v Českej republike. Vďaka týmto silným prepojeniam chceme poskytnúť podporu a pomoc pri uskutočnení konkrétnych krokov na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania detí na Slovensku a dopomôcť k pozitívnej medializácii témy školstva a inovácií na školách, ktoré by mali byť motorom zmeny zdola.
Od nadácie Acitve Citizens Found sme získali grant na 30 mesiacov, aby sme naplnili zámery projektu a vytvorili tak vhodné podmienky pre efektívnu spoluprácu všetkých aktérov „od jaslí až po vedu“….

 

Všetci sme na jednej lodi – kvalitnú školu tvoríme spolu!

 

Zámer projektu Deti Nepočkajú!

Počas našej doterajšej práce sme sa stretávali so zástupcami rôznych organizácii v oblasti školstva, ktoré majú snahu zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku. Problémom je chýbajúce prepojenie týchto snáh, ktoré spôsobuje, že sú na úrovni politických rozhodnutí často ignorované. Našim úmyslom je spájať nielen tieto organizácie ale aj iných zástupcov, ktorí prichádzajú z praxe a vytvoriť tak jednu fungujúcu platformu. Preto je jedným z najdôležitejších zámerom projektu Deti nepočkajú! vytvoriť Stálu konferenciu aktérov vo vzdelávaní „SKAV“. Tá má slúžiť ako komunikačný most smerom na ministerstvo v spolupráci so zahraničnými partnermi z ČR, z Fínska a z Islandu. Cieľom je viesť partnerský dialóg, inšpirovať sa zo zahraničia a spoločne nachádzať dobré riešenia v oblasti vzdelávania v prospech detí na Slovensku aj na základe dobrých príkladov praxe z regiónov SR.

 

Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní „SKAV“

SKAV bude zložená z rôznorodých zástupcov 12 cieľových skupín v 8 regiónoch Slovenska, ktorí prichádzajú v každodennosti do kontaktu s deťmi. Zadefinovanie týchto aktérov vnímame ako kľúčové, v rámci naplnenia vízie priblížiť vzdelávanie skutočnému životu. Je dôležité vychádzať z praxe, čo funguje a čo nie. Platforma SKAV bude fungovať na regionálnej a celoslovenskej úrovni.

 

Úlohy SKAV

 • monitorovanie tvorby legislatívy a politických rozhodnutí v oblasti vzdelávania
 • viesť partnerský dialóg verejnosti so zvolenými zástupcami verejnosti, ako aj s orgánmi verejnej správy a s médiami na základe dát a príkladov dobrej praxe zo SR i zahraničia
 • predkladať proaktívne návrhy riešení, chrániace verejný záujem v oblasti vzdelávania

 

Ďalšie aktivity projektu

 

Sieťovacie aktivity

Súvisia s cieľom pozvať do spolupráce zástupcov 12 cieľových skupín v 8 regiónoch Slovenska a aktérov na Islande aby viedli partnerský dialóg a spoločne nachádzali riešenia v oblasti vzdelávania v prospech detí na pôde SKAV.

 • od januára do marca 2020 prebehne 8 facilitovaných okrúhlych stolov SKAV v regiónoch SR
 • v máji 2020 zorganizujeme 3 -dňové celoslovenské stretnutie aktérov SKAV za účasti lektorov so Slovenska aj zahraničia (Pasi Silander (samospráva Helsinki), Silvie Pýchová (Stálá konference asociací ve vzdělávaní) 2 lektori z Islandu)
 • od septembra 2020 budú prebiehať pravidelné stretnutia SKAV na mesačnej báze so zámerom trvalej udržateľnosti.

 

Mediálne aktivity

Hlavným symbolom kampane je papierová lodička, ktorá je nielen súčasťou loga projektu Deti nepočkajú ale je aj nositeľom našich spoločných hodnôt. Počas prvej fázy projektu sme vyzbierali viac ako 7 800 papierových lodičiek, s odkazmi od ľudí, akú školu by dopriali deťom na Slovensku. V rámci mediálnej kampane chceme vďaka sile týchto odkazov vytvoriť priestor pre živú diskusiu a s cieľom pozitívnej medializácie témy školstva a inovácií na školách.

 • počas trvania projektu natočíme 30 spotov s osobnosťami na tému „Akú školu by ste dopriali deťom na Slovensku“
 • v rámci spustenia projektu a jeho medializácie v septembri 2019 sme vytvorili najväčší lipový list z papierových lodičiek, ktorý je zapísaný v Slovenskej knihe rekordov.
 • v marci 2020 odovzdáme novému ministrovi školstva spracované odkazy z lodičiek a v spolupráci s umelcami aj sochu vytvorenú z týchto odkazov
 • v júny 2020 pri príležitosti ustanovujúceho zasadnutia SKAV osadíme pamätný kameň k lipe vysadenej na Nám. Slobody v Bratislave
 • v spolupráci s rôznymi hudobníkmi natočíme song o vzdelávaní v rôznych žánroch
 • počas trvania projektu budeme zverejňovať najsilnejšie odkazy cez sociálne siete, ako priestor pre živú diskusiu.

 

Odborné aktivity

Proces sieťovania budú sprevádzať odborné aktivity členov tímu, zamerané na identifikáciu proaktívnych škôl, ako aj na analýzu pripravovaných stratégií v oblasti vzdelávania, školskej legislatívy, ako aj individuálnych rozhodnutí tvorcov vzdelávacej politiky, zvolených zástupcov ako aj orgánov verejnej moci.

 • od júla do septembra sme spracovali odkazy z lodičiek pre ministerstvo školstva o tom, akú školu by dopriali deťom na SR
 • od júla do januára 2020 prebehol aplikačný výskum proaktívnych škôl na SR, jeho výsledky boli odprezentované 14.2.2020 v Poprade. Správa o výskume proaktívnych škôl na Slovensku
 • od júla do marca sa analyzovali dokumenty od aktérov vo vzdelávaní, aby sa navrhli desatora princípov ďalšieho smerovania slovenského školstva , na ktorých sa aktéri zhodujú ako podnet do ďalšej diskusie
 • počas celého projektu robíme monitoring vzdelávacej politiky a konzultácie s orgánmi verejnej správy
 • počas celého projektu prebieha aj právna analýza legislatívy, aby sme vedeli informovať verejnosť o pripravovaných zákonoch v oblasti vzdelávania

 

Medzinárodné aktivity

Inšpirujme sa tam, kde to už funguje….

 • partnerská spolupráca so zástupcami aktérov na Islande
 • prenos know-how o úspešnom projekte sieťovania aktérov na Islande
 • diskusia o esencii islandského vzdelávacieho systémuvytváranie databázy projektových zámerov slovensko-islandskej spolupráce
 • lektorská činnosť (lektori z Islandu, Českej republiky a Fínska)
 • spolupráca s Medzinárodným inštitútom a asociáciou slovenských vzdelávacích
  centier (ISEIA)
 • výmena know-how a prenos best practice zo spolupráce aktérov z ČR a Fínska

 

Partner projektu

Island prešiel historickou skúsenosťou so spájaním aktérov (predovšetkým škôl, rodičov, samosprávy, štátnej správy a odborníkov) v prospech detí, v dôsledku čoho na Islande v posledných rokoch došlo k významnému zlepšeniu stavu mladej generácie – predovšetkým k zníženiu počtu samovrážd mladých, zníženiu rôznych závislostí, efektívnemu odbúravaniu stresu mladých ľudí pomocou zmysl plných školských i mimoškolských aktivít. Spojenie aktérov pôsobiacich v oblasti vzdelávania v záujme detí je dobrým príkladom praxe, ktorým by sme sa chceli počas projektu inšpirovať.

Spolok SKIS – félag slóvakíska á Íslandi, pôsobí v oblasti vzdelávania na Islande, venuje sa slovenským ale aj bilingválnym deťom od 3 – 12 rokov, ktoré majú znalosti a porozumenie slovenského jazyka, ale aj ktoré majú absenciu znalosti a komunikačných schopnosti slovenského jazyka. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť komunikačné kompetencie detí. Je členom organizácie Móðurmál, ktorá bola založená v roku 1994 ako Združenie rodičov bilingválnych detí za účelom vytvorenia štruktúrovaného jazykového programu s jasne definovanými cieľmi a učebnými plánmi.
Spolok vedú slovenskí učitelia, ktorí do rozumejú slovenskému i islandskému vzdelávaciemu systému a vedia sprostredkovať know-how o esencii islandského systému ako inšpiráciu pre vylepšenie slovenského systému napr. čo do obsahu a formy vyučovania. Rozumejú islandskému jazyku a angličtine, vrátane učiteľskej terminológie.

Spolok je členom ISEIA – Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí v mnohých krajinách sveta, čo vytvára možnosť pre tento projekt byť pilotným projektom vo vzťahu k iným krajinám. Cieľom ISEA je spolupráca s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú problematikou vzdelávania slovenských detí, zabezpečuje vzdelávanie učiteľov pôsobiacich vo vzdelávacích centrách v zahraničí, zaoberá sa otázkami stavu a vývoja vzdelávania Slovákov v zahraničí, realizuje prieskumy a ankety, zostavuje štatistiky, pripravuje metodický a didaktický materiál, učebnice, pracovné zošity, detskú beletriu a vydáva časopis Ceruzky vo svete, združuje slovenské vzdelávacie centrá, ktoré pôsobia v zahraničí a organizuje spoločné projekty zamerané na výmenu skúseností medzi členskými centrami.

 

Podporovatelia zo zahraničia

Pasi Pasi Silander –  sprostredkuje svoju skúsenosť s posilňovaním autonómie na školách vo Fínsku spoluprácou so samosprávou a médiami. Je spoluautorom knihy The schol of the future.

Sylvie Pýchova  – z českej Stálé konference asociací ve vzdělávaníktorá sa podelí o pozitívne i negatívne skúsenosti z procesu sieťovania za posledných 20 rokov v Českej republike a s nadviazaním partnerskej spolupráce s Ministerstvom školstva v ČR, ako aj medzisektorovej spolupráce s ostatnými rezortmi.
Silvie Pýchová je výkonnou riaditeľkou SKAV (od 2011). Od 2013 je tiež koordinátorkou iniciatívy Úspech pre každého žiaka. Má za sebou prax učiteľky na gymnáziu, pracovala na Národnej agentúre pre európske vzdelávacie programy a v DZS ako koordinátorka európskych vzdelávacích programov. 2010-2016 zastávala funkciu predsedníčky správnej rady EDUin, kde pôsobila aj ako manažérka programov. Je spoluzakladateľkou Centra kompetencií. V súčasnosti študuje na FSV UK doktorandské štúdium v odbore Verejná a sociálna politika.

 

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“
„Projekt ‘Deti nepočkajú!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“