„Projekt ‘Deti nepočkajú!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

Deti nepočkajú, každým dňom starnú. Generácie detí každoročne vychádzajú zo škôl bez toho, aby v každodennosti pocítili zmeny v ich prospech, o ktorých sa medzi odborníkmi a politikmi len hovorí. Konkrétne kroky vo vzťahu k deťom chýbajú, aj keď práce už bolo vykonanej veľa. Mnohé dobré nápady, projekty či výskumy zamerané na zmeny vo vzdelávaní končia v šuflíkoch, zborníkoch z konferencií alebo v archívoch. Každým rokom tak na Slovensku prichádzame o generáciu detí, ktorá by mohla vďaka zmene vo vzdelávaní byť v budúcnosti nositeľom vysokých hodnôt a generáciou pozitívnej zmeny spoločnosti, po ktorej všetci túžime. Poďme s tým spoločne niečo urobiť. Efektívnym spojením síl a komunikáciou so širokou verejnosťou prostredníctvom pozitívnej mediálnej kampane urobme prvý krok ku skutočne dobrej reforme školstva na Slovensku. Posilnime spoločne v našich deťoch túžbu po vzdelávaní, po odhaľovaní tajomstiev z rôznych oblastí života. Pomôžme im rozvinúť svoj potenciál. Čo do nich teraz vložíme, vráti sa nám niekoľkonásobne. Týka sa nás to všetkých!

Akú školu by ste dopriali našim deťom? – manželia Pomajbovci

Logom projektu „Deti nepočkajú!“ je lipový list so srdcom v slovenskej bielo-modro-červenej farbe. Lipa predstavuje symbol verejnej diskusie (pod lipou napr. viedol snemy aj kráľ Matej Korvín), Slovenska, potrebného liečenia témy školstva na Slovensku, najmä však srdca pre deti – preto je tvar lipového listu zdôraznený zopakovaním jeho podoby v tvare srdca – ústredným bodom projektu je totiž dieťa vychovávané a vzdelávané na Slovensku s láskou. Farby kampane podčiarkujú snahu vytvoriť zo Slovenska krajinu priateľskú k deťom, ktorá pri verejnej diskusii o ďalšom nastavení podoby výchovno-vzdelávacieho systému zohľadňuje najlepší záujem detí.

Akú školu by ste dopriali našim deťom? – prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

Zámer projektu Deti Nepočkajú!

Zámerom projektu „DETI NEPOČKAJÚ!“ je poskytovanie podpory a pomoci pri uskutočnení konkrétnych krokov na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania pre deti na Slovensku v čo najkratšom možnom čase t.j. v horizonte do 3 rokov prostredníctvom efektívnej spolupráce aktérov pôsobiacich v oblasti školstva a komunikácie so širokou verejnosťou Slovenska na túto tému.

Akú školu by ste dopriali našim deťom? – Juraj Hipš

Ciele projektu Deti Nepočkajú!

  1. Medializovať existujúce príklady dobrej praxe na inovatívnych školách, výsledky výskumov v oblasti vývinovej psychológie a neurovedy, prognózy vývoja spoločnosti, zámer národných i nadnárodných koncepcií, to všetko pozitívnou a širokej verejnosti zrozumiteľnou rečou za účelom zmeny vnímania témy školstva v našej spoločnosti.
  2. Vytvoriť centrá excelentnosti a podpory autonómneho rozvoja škôl z inovatívnych škôl, ktoré inovovali formy a metódy vyučovania, v každodennosti ich žijú a prostredníctvom ktorých dosahujú zaujímavé výsledky, podporovať aj siete s nimi spolupracujúcich škôl, osobností, zamestnávateľov a organizácií.
  3. Vytvoriť a podporovať platformu spolupracujúcich osobností a organizácií vo vzdelávaní, t. j. pedagogických pracovníkov, rodičov, žiakov, zriaďovateľov škôl, samosprávy, univerzít, odborníkov v oblasti psychológie, neurovedy, prognóz, ale aj inovatívnych zamestnávateľov, neziskových organizácií a občianskych združení, podporovateľov spomedzi známych osobností Slovenska, zástupcov štátnej správy, spolupracujúcich osobností a inštitúcií zo zahraničia.
  4. Diskutovať s navrhovateľmi legislatívnych opatrení o sociálnych, ekonomických a právnych aspektoch zmeny legislatívy pred podaním návrhov do legislatívneho procesu.
  5. Iniciovať – v prípade neúspešných diskusií a potreby ochrany najlepšieho záujmu detí – hromadné pripomienkovanie novej školskej legislatívy (od septembra 2018) vrátane kampane smerom k širokej verejnosti na ich podporu

Akú školu by ste dopriali našim deťom? – Stanka Kašperová

 

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“