Od júla 2019 do januára 2022 budeme pracovať ďalej na projekte “Deti nepočkajú”, aby sme prepájali tých najschopnejších, najrozhľadenejších, najpokrokovejších, najerudovanejších, najskúsenejších, najzanietenejších odborníkov a nadšencov v oblasti školstva a vzdelávania z celého Slovenska pre transformáciu nášho školstva. Na 30 mesiacov sme získali grant z nadácie Active Citizens Fund v téme Obhajoba verejných záujmov.

Deti nepočkajú! – Zuzana Tkáčová

Zámer projektu Deti Nepočkajú!

Zámerom projektu „DETI NEPOČKAJÚ!“ je poskytovanie podpory a pomoci pri uskutočnení konkrétnych krokov na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania pre deti na Slovensku v čo najkratšom možnom čase t.j. v horizonte do 3 rokov prostredníctvom efektívnej spolupráce aktérov pôsobiacich v oblasti školstva a komunikácie so širokou verejnosťou Slovenska na túto tému.

Deti nepočkajú – manželia Pomajbovci

Filozofia projektu

Filozofiou projektu je smerovanie ku skutočne dobrej reforme školstva na Slovensku – to súvisí so spájaním síl rôznorodých skupín aktérov a nastolenie vzdelávania a školstva ako celospoločenskej agendy.

 

Ciele projektu Deti Nepočkajú!

Cieľom projektu je vytvoriť fungujúcu Stálu konferenciu aktérov vo vzdelávaní (SKAV). Tá má slúžiť ako komunikačná platforma s ministerstvom a samosprávou napojená na zahraničných partnerov (z ČR, z Fínska, z Islandu) s cieľom nachádzať spoločnou konštruktívnou diskusiou dobré legislatívne i nelegislatívne riešenia v oblasti vzdelávania.

 

Akú školu by ste dopriali našim deťom? – Stanka Kašperová

Partner projektu

Spolok SKIS – félag slóvakíska á Íslandi, pôsobí v oblasti vzdelávania na Islande, venuje sa slovenským ale aj bilingválnym deťom od 3 – 12 rokov, ktoré majú znalosti a porozumenieslovenského jazyka, ale aj ktoré majú absenciu znalosti a komunikačných schopnosti slovenského jazyka. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť komunikačné kompetencie detí. Je členom organizácie Móðurmál, ktorá bola založená v roku 1994 ako Združenie rodičov bilingválnych detí za účelom vytvorenia štruktúrovaného jazykového programu s jasne definovanými cieľmi a učebnými plánmi.

 

Akú školu by ste dopriali našim deťom? – prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

 

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“
„Projekt ‘Deti nepočkajú!’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“