Vypracovali sme hromadnú pripomienku k návrhu školského zákona

Začiatkom júna 2018 sme v spolupráci s Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení Slovenska vypracovali hromadnú pripomienku k návrhu novely školského zákona v časti „experimentálne overovanie“, ktorú v priebehu necelých 48 hodín podporilo 1 040 podporovateľov. I vďaka tejto podpore bol návrh novely školského zákona zobratý jeho predkladateľmi späť.

 

Zorganizovali sme návštevu dvoch fínskych expertov na vzdelávanie

V dňoch 10.-13.06.2018 sme v spolupráci s občianskym združením Školský network, o.z. a Spojenou školou Letná 3453/34 Poprad zorganizovali návštevu dvoch fínskych expertov na vzdelávanie – Pasiho Mattilu a Pasiho Silandera. Pasi Silander je expert, pôsobiaci t.č na samosprávnej úrovni v Helsinkách, ktorá spravuje 130 škôl s počtom žiakov cca 170 000. Od roku 2017 vedie projekt experimentálneho overovania školských inovácii v 65 školách. Pasi Mattila je vedúcim spoločnosti Finpeda, zameranej na inovácie vo vzdelávaní. T.č. sa venuje najmä problematike učebných prostredí. Pasi Silander a Pasi Mattila su spoluautormi knihy „Ako vytvoriť školu budúcnosti“. Experti sa počas svojho pobytu na Slovensku stretli so zástupcami inovatívnych škôl, rodičov, univerzít, samosprávy a s poslancami NR SR, poskytli rozhovory mnohým médiám medzi nimi i internetovým novinám aktuality.sk a televíziám TA3, Markíza, JOJ, Poprad. na tému zavádzania inovácii vo Fínsku a na Slovensku.

 

Vypracovali sme Memorandum o Transformácii slovenského školstva

Dňa 12.06.2018 sme v spolupráci s 33 účastníkmi Okrúhleho stola v Poprade a pod vedením dvoch fínskych expertov vypracovali „Memorandum o transformácii slovenského školstva“, v ktorom sú zahrnuté základné princípy „fínskeho modelu“.

 

Vysadili sme lipu na Námestí slobody v Bratislave

Dňa 25.06.2018 sme na Námestí slobody pri soche Čulena vysadili lipu ako symbol Slovenska, otvorenia verejnej diskusie na tému školstva na Slovensku, potrebného liečenia slovenského školstva – srdca pre naše deti.

 

Zúčastnili sme sa na stretnutí expertnej skupiny na pôde Národnej rady SR

V spolupráci s Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení Slovenska sme sa podieľali na organizácii stretnutia expertnej skupiny k téme legislatívnych i nelegislatívnych návrhov na zavádzanie inovácii do slovenského školstva na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.06.2018

 

Počas letných festivalov sme vyskladali 5000 papierových lodičiek

Počas letných festivalov, vzdelávacích podujatí a osobných stretnutí sme diskutovali s deťmi, študentmi, rodičmi, starými rodičmi, učiteľmi, inovatívnymi školami, zástupcami univerzít, neziskových organizácií, neurovedcami, psychológmi, inovatívnymi firmami a umelcami na tému ďalšieho smerovania slovenského školstva. Počas týchto diskusií vzniklo cca 5 000 papierových lodičiek s odkazom pre ministerstvo školstva o tom, akú školu by ľudia dopriali deťom na Slovensku.

 

Iniciovali sme projekt „Deti Nepočkajú“

Iniciovali sme spustenie projektu „Deti nepočkajú“ od septembra 2018 so zámerom poskytnúť podporu a pomoc pri uskutočnení konkrétnych krokov na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania pre deti na Slovensku v čo najkratšom možnom čase t.j. v horizonte do 3 rokov prostredníctvom efektívnej spolupráce aktérov pôsobiacich v oblasti školstva a komunikácie so širokou verejnosťou Slovenska na túto tému.

Vypracovali sme „Petíciu za modernizáciu školstva na Slovensku“

Vypracovali sme „Petíciu za modernizáciu školstva na Slovensku“, vychádzajúcu z Uznesenia Európskeho parlamentu z 12. júna 2018 o modernizácii vzdelávania v EÚ a z Memoranda o transformácii slovenského školstva z 12. júna 2018.

 

Zabránili sme neodôvodnenému znižovaniu počtu prvákov pre prijímacie konanie na školský rok 2019/20 a postupnej likvidácii niektorých stredných škôl

Ministerstvo školstva aj na základe našej iniciatívy upravilo v januári 2019 počty žiakov prvých ročníkov stredných škôl a to aj tam, kde by školy v školskom roku 2019/20 inak neotvorili ani jednu triedu. Úspech sme dosiahli len vďaka zosieťovaniu zriaďovateľov proaktívnych, súkromných a cirkevných škôl, podpore rodičov formou Petície za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách  a spoločnému rokovaniu na úrovni 8 samosprávnych krajov ako aj na úrovni ministerstva školstva.Stálu konferencie aktérov vo vzdelávaní, ktorá bude partnerom pre diskusiu s ministerstvom školstva

 Vypracovali sme Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch

Vyzbierali sme viac ako 21 000 podpisov pod spoločnú Petíciu za stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Spolu ďalšími organizáciami sme iniciovali tlačovú konferenciu, zúčastňovali sme sa pravidelne na výboroch NR SR týkajúcich sa toho zákona, no aj napriek našim viacerým zásadným pripomienkam bol zákon prijatý a poslanci prelomili prezidentovo veto. V práci pokračujeme ďalej a využijeme všetky zákonne možnosti, ktoré máme.

Aktuálne dohadujeme dlhodobé spolupráce

Aktuálne sieťujeme aktérov, pôsobiacich v oblasti školstva a snažíme sa vytvoriť inovatívne formy spolupráce v prospech detí. V spolupráci s inými organizáciami a osobnosťami vytvoríme:

  • Stálu konferencie aktérov vo vzdelávaní, ktorá bude partnerom pre diskusiu s ministerstvom školstva
  • Medzinárodný vzdelanostný klaster, ako zdroj inšpirácie pre reformné kroky v oblasti školstva na Slovensku
  • Fórum proaktívnych škôl, organizáciu s medzinárodným prvkom ako platformu škôl, ktoré sa chcú ďalej rozvíjať zdola