MY,

OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

KTORÝM ZÁLEŽÍ NA

SLOBODNOM, ZODPOVEDNOM, HUMÁNNOM, ODBORNOM, PARTNERSKOM A TRANSPARENTNOM

ZAVÁDZANÍ INOVÁCIÍ DO SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA V PROSPECH JEHO ROZVOJA

RODIČIA, STARÍ RODIČIA, UČITELIA A ODBORNÍ GARANTI EXPERIMENTÁLNYCH OVEROVANÍ,

ŠTUDENTI, PODPOROVATELIA A PRIAZNIVCI INOVÁCIÍ,

PROAKTÍVNE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA,

ZRIAĎOVATELIA PROAKTÍVNYCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ,

A INÉ FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, SPOLUPRACUJÚCE NA INOVÁCII SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA

so zámerom

harmonicky vychovávať a vzdelávať deti na Slovensku tak, aby sme popri nadobúdaní intelektuálnych vedomostí rozvíjali aj ich mravné hodnoty, vnútornú motiváciu, empatiu, city a talenty tak, aby boli morálne tvorivé a sociálne rozvinuté, sebauvedomelé, zodpovedné a samostatné a tým pripravené na život v súčasnosti i v budúcnosti, presadzujúce v živote vysoké hodnoty, ušľachtilé ideály a tvoriace logické úsudky

s cieľom

učiť deti správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich uskutočniť, rozvíjať ich komunikačné schopnosti, umelecké nadanie, psychomotoriku a manuálne zručnosti, prácu s aktuálnymi poznatkami, posilňovať ich úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, k štátnemu a k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre, naučiť ich rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť, naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť seba, svoje okolie i životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, zákony a rozvinúť občianske kompetencie

prostredníctvom

neustáleho inovovania cieľov a princípov výchovy a vzdelávania, výchovno-vzdelávacích programov škôl a školských zariadení, overených zahraničných výchovno-vzdelávacích modelov transformovaných na podmienky škôl a školských zariadení v Slovenskej republike s ohľadom na naše národné špecifiká, dobré pedagogické skúsenosti a inšpiratívne tradície, nových vzdelávacích programov odborov vzdelávania, učebníc, metód a prostriedkov výchovy a vzdelávania či nového spôsobu vedenia škôl, ktoré v Slovenskej republike v súčasnosti možno zavádzať len prostredníctvom tzv. experimentálneho overovania na základe iniciatívy zriaďovateľov škôl a školských zariadení (prípadne riaditeľov alebo učiteľov), ktorí zabezpečujú personálne, priestorové a materiálno-technické podmienky pre experimentálne overovanie a pod odborným vedením garantov, ktorí sa spolu so zriaďovateľmi podieľajú i na organizácii a finančnom zabezpečení experimentálneho overovania za partnerskej spolupráce ďalších fyzických i právnických osôb

uvedomujúc si

kľúčové postavenie stabilných, tvorivých, rozhľadených, odborne i ľudsky zdatných učiteľov, ktorí v prvom rade každodenne zabezpečujú podmienky pre permanentný vyvážený rozvoj všetkých stránok osobnosti každého jedného dieťaťa, rozvinutie jeho jedinečných individuálnych schopnosti a jeho zušľachťovanie, dôverujúc ich profesionálnym znalostiam a skúsenostiam a podporujúc preto ich iniciatívu k experimentálnemu overovaniu rôznorodých tém v prospech zlepšenia súčasného stavu a odstránenia problémov vyskytujúcich sa v praxi, ktorá je súčasne i významným živým príkladom pre profesijnú iniciatívu detí v ich budúcom povolaní

oceňujúc

proaktívne školy a školské zariadenia, ktoré majú záujem, cítia potrebu a zodpovednosť za pozdvihnutie kvality slovenského školstva prostredníctvom vlastného príkladu a jeho zdieľania s inými školami, prácou na procesoch sebapremeny zvnútra, rozpoznávajúc potreby a možnosti rozvoja všetkých aktérov (detí, pedagógov i rodičov) a aktívne hľadajúc a tvoriac primeraný model výchovy, vzdelávania a riadenia školy, vytvárajúc nové koncepty a nastavujúc nové procesy, berúc do úvahy najmä potreby detí a spoločnosti a ktoré sú ako živí inšpirátori a katalyzátori procesu pre ostatné školy jediným trvalo udržateľným základom pre transformačné procesy v slovenskom školstve a zároveň podnetným živým príkladom všetkých schopností, ktoré chceme u detí v priebehu výchovy a vzdelávania v školskom veku rozvinúť

pamätajúc na

organizačnú a finančnú podporu zriaďovateľov proaktívnych škôl a školských zariadení na Slovensku, ktorí vytvárajú podmienky pre zabezpečenie každodenného chodu týchto škôl a školských zariadení a realizáciu experimentálnych overovaní, vytvárajúc vnútorné prostredie a podporu pre porozumenie procesom, ktorými sa realizuje život a činnosť proaktívnej školy, pre navrhovanie nových modelov výchovy a vzdelávania v škole a pre poskytovanie čo najkvalitnejších služieb deťom, svojim prístupom dávajúc priestor pedagógom ako kľúčovým aktérom v oblasti ich sebarozvoja a zabezpečujúc operatívne začlenenie dobrých výsledkov do života školy na základe koncepcie správy škôl a školských zariadení, podporujúcej autonómiu škôl, ako aj vytvárania učebného prostredia, povzbudzujúcou svojou kvalitou rozvoj individuálnych potrieb a talentu každého žiaka

majúc v úcte

vysokú erudovanosť a záujem odborných garantov o neustále zdokonaľovanie procesu výchovy a vzdelávania podľa najnovších výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja a ich iniciatívu k úzkej spolupráci so školami, realizujúcimi experimentálne overovanie, rešpektujúc a garantujúc slobodu ich vedeckého bádania v záujme vytvárania slobodných zmysluplných podnetov pre experimentálne overovanie tém efektívne rozširujúcich rozvojové možnosti detí i škôl a vážiac si ich odbornú činnosť, zameranú na vedecké zdôvodnenie nových poznatkov a ich prenos do praxe škôl a školských zariadení formou aplikovaného výskumu, vytvárajúc tak i podmienky pre prípravu budúcich pedagógov a objasňovanie potrebnosti nových trendov vo vzdelávacej politike Slovenskej republiky

rešpektujúc

pritom Ústavou Slovenskej republiky i medzinárodnými zmluvami garantované právo zákonných zástupcov detí rozhodovať o výchove a vzdelávaní detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a zvoliť pre deti aj iné školy než sú tie, ktoré boli zriadené verejnými orgánmi, ktoré korešponduje s právom dieťaťa na vzdelanie a vyžadujúc preto od štátu i priestor na vytvorenie inovatívnych vzdelávacích programov, vytvárajúcich alternatívu ku štátnemu vzdelávaciemu programu

 vítajúc

partnerskú spoluprácu všetkých ostatných fyzických a právnických osôb na experimentálnom overovaní, podporujúcich slobodné, zodpovedné a odborné zavádzanie inovácií na Slovensku formou vytvorenia vonkajšieho podporného systému pre všetkých aktérov, zapojených do inovačného procesu, napríklad podporou sociálnych, ekonomických a technických aspektov školy prostredníctvom prepojenia miestnej komunity, orgánov verejnej správy i súkromného sektoru so školou prípadne i v kontexte viacerých škôl, ktorého výstupom nemusí byť len podpora školy, ale napríklad aj rozvoj silných stránok všetkých zúčastnených aktérov alebo  vytvorenie formálnych a neformálnych strategicky prepojených učebných príležitostí pre deti

majúc na zreteli

že každé dieťa by malo mať možnosť rozvinúť čo najviac svoj potenciál v rámci humánne a eticky postavených hodnôt v prospech seba a tým aj v prospech spoločnosti, čo následne vytvorí predpoklady i pre rozvoj obcí, miest, regiónov a teda prosperitu celého Slovenska

zdôrazňujúc

že otázka inovácií výchovy a vzdelávania je spoločnou vecou nás všetkých

a že iba systém vnútornej a vonkajšej podpory decentralizovaných iniciatív k lokálnym inováciám a partnerský prístup všetkých zúčastnených aktérov dokáže zabezpečiť, aby sme na Slovensku dokázali odpovedať na individuálne výchovno-vzdelávacie potreby formami a metódami výchovy a vzdelávania, ktoré neustále zvyšujú svoju kvalitu odzrkadľujúc najnovšie vedecké poznatky a potreby praxe, podporujúc súlad medzi intelektom, mravnosťou a humánnosťou v prospech rozvoja schopností detí potrebných pre budúcnosť, ktoré sa overujú v permanentne sebatransformujúcich sa školách ako znalostných a hodnototvorných inšpirujúcich organizáciách, zabezpečujúcich tvorbu, zdokonaľovanie, výmenu a odovzdávanie znalostí ďalším školám tak, ako je to trendom v celom európskom vzdelávacom priestore, so zámerom vytvoriť vlastný kvalitný slovenský model školstva,

konštatujúc

že úlohou štátu je prioritne zabezpečiť podmienky pre slobodné, zodpovedné, humánne, odborné, partnerské a morálne zavádzanie inovácií  v školstve na Slovensku

S DÔVEROU VO SVOJICH ZVOLENÝCH ZÁSTUPCOV,

PROSTREDNÍCTVOM KTORÝCH V ZMYSLE ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VYKONÁVAME ŠTÁTNU MOC

VYZÝVAME

 POSLANCOV NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ku neschváleniu

návrhu poslancov Evy SMOLÍKOVEJ, Štefana ZELNÍKA, Tibora BERNAŤÁKA a Jaroslava PAŠKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v časti „Experimentálne overovanie“,

SME ZA

SLOBODNÉ, ZODPOVEDNÉ, HUMÁNNE, ODBORNÉ A TRANSPARENTNÉ ZAVÁDZANIE INOVÁCIÍ

DO SLOVENSKÉHO ŠKOLSTVA,

ZALOŽENÉ NA PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCI VŠETKÝCH ZÚČASTNENÝCH AKTÉROV 

a VZÁJOMNÉHO ZDIEĽANIA POZITÍVNYCH SKÚSENOSTÍ

V PROSPECH CELOSTNÉHO ROZVOJA DIEŤAŤA a CELEJ SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI.