Sme ľudia, občania Slovenskej republiky a slovenské organizácie, ktorým záleží na slobodnom, zodpovednom, humánnom, odbornom, partnerskom a transparentnom zavádzaní inovácií do slovenského školstva v prospech jeho rozvoja, teda rodičia, starí rodičia, učitelia, odborní garanti, študenti, proaktívne školy a školské zariadenia a ich zriaďovatelia, podporovatelia a priaznivci tejto myšlienky, spolupracujúci na inovácii slovenského školstva, ktorí chcú obhajovať práva a právom chránené záujmy detí, rodičov, inovatívnych škôl, odborných garantov a celej spoločnosti na Slovensku.

 

 

 

 

PaedDr. Viera Grohová 

riaditeľka Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade

Škola je priestorom, v ktorom pracujem od roku 1978, kedy som ukončila Univerzitu P.J. Šafárika v Prešove s aprobáciou Slovenský jazyk – Hudobná výchova. Najprv ako učiteľka a neskôr ako školská inšpektorka a od roku 2003 ako riaditeľka školy som sa zaoberala nielen didaktikou, ale aj tým, ako manažovať školu, aby ľudia v nej tvorili dobre fungujúce spoločenstvo

Prečo sa tak intenzívne zasadzujem za možnosť voľby rásť z vlastného vnútra cestou experimentálneho overovania? Lebo nám to v Poprade na Letnej umožnilo nadobudnúť nasledovné skúsenosti a poznatky: Od roku 2010 som riaditeľkou Spojenej školy na Letnej ulici v Porade. Bolo to práve experimentálne overovanie, ktoré nám umožnilo vytvoriť si podmienky na to, aby  sme v troch školách pod jednou strechou (materskej, ň

základneja základnej umeleckej škole)  postupne tvorili svoj program Škola pre každého – škola na každý deň.

Začali sme dizajnovaním  podmienok svojho optimálneho rozvoja, vniesli sme takto do života školy potreby spoločnosti i vlastné hodnoty a učili sme sa využívať jedinečnosť každého žiaka ako skutočný základ pre svoj každodenný život. Začali sme budovať školu ako miesto, v ktorom  jej aktéri aktívne poznávajú, učia sa žiť v komunite a hľadať spoločné dobro, lebo ľudstvo má spoločný osud. Reálne kontúry tak nadobudlo inkluzívne vzdelávanie a náš cieľ, že chceme v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovať zdravé a šťastné deti s takými kompetenciami a hodnotovým systémom, ktoré budú potrebovať na život v neustále sa meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej globálnej spoločnosti. Našou ambíciou je stať sa školou čo najlepšie odpovedajúcou na potreby svojich detí

 

Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

Je vysokoškolským učiteľom a výskumníkom na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Venuje sa teórii a metodike etickej výchovy, výskumu prosociálneho správania a morálneho uvažovania, koncepciám školských programov výchovy charakteru a zážitkovej pedagogike. Cez množstvo projektov sa snaží prepájať akademickú pôdu s praxou v teréne. Bol vedúcim, koordinátorom alebo spoluriešiteľom viacerých vedeckých a odborných projektov: projekty agentúry VEGA; projekt strategického partnerstva s University of Gloucestershire v programe Erasmus+: RIDE; projekt v Programe cezhraničnej spolupráce EFRR MR – SR Bezhraničná antikvita; projekt zážitkovej výchovy v meste O poklad starých Trnavčanov. Absolvoval študijné pobyty na University of Gloucestershire a na P.K. Yonge Developmental Research School pri University of Florida. Viedol expertnú a lektorskú činnosť v oblasti etickej výchovy pre český projekt Klíče pro život; spoluvytvoril koncepciu a realizuje kurz zážitkovej pedagogiky na Pedagogickej fakulte TU; ako dobrovoľník sa podieľa na výchovných aktivitách v mládežníckej organizácii DOMKA. Spoluzakladal Fórum proaktívnych škôl.

Kontakt: martin.brestovansky@truni.sk

 

Mgr. Ladislav Baranyai, PhD.

venuje sa poskytovaniu podporných služieb školám a ich zriaďovateľom v oblasti autonómneho rozvoja škôl ako aj sieťovaniu proaktívnych škôl na národnej i medzinárodnej úrovni. V minulosti pôsobil v oblasti neformálneho vzdelávania ako metodik, školiteľ a autor. Viac rokov bol vo funkcii vedúceho oddelenia pastorácie mládeže (SDB). Podieľal sa na vytvorení tréningového programu pre animátorov mládežníckych skupín Škola pre animátorov a na tvorbe výchovných itinerárov pre vedenie rovesníckych skupín s názvom Cesty zrenia. Pôvodne vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte UK a katolícku teológiu na CMBF UK v Bratislave. Ako pedagóg pôsobil v SOU – strojárskom v Trnave, v ZŠ v Trakoviciach, externe ako lektor MPC v Bratislave a na Vysokej škole sv. Alžbety. Dizertačnú prácu s témou Aplikácia Barrettovho modelu diagnostiky a rozvoja organizácií na základné školy obhájil na Pedagogickej fakulte Trnavskej unierzity v Trnave. Absolvoval jednoročný študijný pobyt v Izraeli

Školský network – Podpora škôl na ceste ich autonómneho rozvoja – www.skolskynetwork.sk, e-mail: laco@skolskynetwork.sk

 

JUDr. Daniela Čorbová

sa venuje najmä oblasti školského práva a právnemu poradenstvu pre inovatívne školy a iniciatívy za zriadenie inovatívnych škôl na Slovensku. Je tiež riaditeľkou neziskovej organizácie LIPANA, n.o., ktorá koordinuje projekt Deti nepočkajú!
Vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde pôsobila aj ako členka Akademického senátu Právnickej fakulty. Počas štúdia pracovala 3 roky pre Slovenský helsinský výbor pod Vysokým komisárom OSN pre utečencov (UNHCR) ako poradca žiadateľov o priznanie statusu utečenca. Absolvovala odbornú stáž na Odbore európskej integrácie Ministerstva zahraničných vecí SR. Popri štúdiu v univerzitnom programe v belgickom Leuvene so zameraním na verejnú správu pôsobila 6 mesiacov v Európskom parlamente ako asistent holandského poslanca vo Výbore pre občianske práva a slobody. Pracovala 2 roky ako euroúradník na Odbore regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja so zameraním na Európsky sociálny fond, ako vyšší súdny úradník pre civilný senát Okresného súdu Košice I a v advokácii.
Vzhľadom na svoje pracovné skúsenosti považuje pre vytvorenie kvalitného slovenského modelu výchovy a vzdelávania za nevyhnutný konštruktívny dialóg medzi inovatívnymi školami – ich učiteľmi, rodičmi a zriaďovateľmi – a európskymi, štátnymi, samosprávnymi, univerzitnými i neziskovými organizáciami ako i so všetkými ďalšími podporovateľmi inovácií v prospech detí a tým i celej spoločnosti na Slovensku.

e-mail: daniela.corbova@corba.sk, t.č.: 0904 336 079