INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zástupcovia verejnosti organizujúci túto petíciu a prevádzkovateľ portálu changenet.sk ako sprostredkovateľ spracúvajú len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a  sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Spracúvané osobné údaje použijú výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je SR viazaná, zákonom o  ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Účelom petície je otvoriť rokovanie s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Pod Petíciou podpísaná osoba zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom Petície, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Súhlas poskytujem v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel a dobu spracovania a to najmä  so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

POUČENIE O OCHRANE OSOBNOSTI A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaslaním alebo nahraním svojej tvorby alebo tvorby dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, alebo osobu oprávnenou zákonným zástupcom na mediálne kanály a portály (najmä Youtube, Instagram, Facebook, web stránka) udeľujem súhlas so zverejňovaním mojich literárnych, výtvarných, hudobných, ručných prác alebo iných prác, ako aj prác dieťaťa pre prevádzkovateľa: Lipana, n.o., Kuzmányho č. 49, 040 01 Košice, IČO: 51269805, DIČ: 2120777659.

Zároveň súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie o podporovateľoch kampane a informovaní o ďalšom priebehu procesu na kontaktoch, ktoré prevádzkovateľovi za týmto účelom pripájam.

Taktiež udeľujem súhlas v zmysle § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka a to s vyhotovením a použitím písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazov, snímkou a obrazových a zvukových záznamov, prejavov osobnej povahy týkajúcich sa mojej osoby ako aj osoby, ktorej som zákonným zástupcom, resp. osobu oprávnenou zákonným zástupcom.

 

Ďalšie informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov získate na kontaktoch zástupcov verejnosti:

JUDr. Daniela Čorbová, daniela.corbova@corba.sk

PaedDr. Viera Grohová, vierka.grohova@gmail.com